Brev hjem

Brev heim

brev hjem

Ein gong tinndøl - alltid tinndøl..

Les mer

Snowshoe Thompson renn 9. april – AVLYST

Snowshoe Thompson Minnerenn er avlyst pga mangel på snø.

Snowshoe Thompson 20. mars

snowshoe

Trafikksikkerhetsprisen til Austbygde Utviklingslag

Austbygde utviklingslag har i en årrekke jobbet aktivt for å bedre trafikksikkerheten i Tinn Austbygd, og får Trafikksikkerhetsprisen 2015 som er på 50.000 kroner.

Prisen ble delt ut under Telemark fylkeskommunes festforestilling «Fotavtrykk Telemark» 11. februar.

Det er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, som avgjør hvem som mottar prisen.

Utviklingslaget har vært, og er en positiv bidragsyter og samarbeidspartner ved gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak og opprustning av Austbygde sentrum.

Skoleveg og adkomst til kollektivpunkt

Tiltakene som er gjennomført, med viktige bidrag fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, er i stor grad rettet mot skoleveg og adkomst til kollektivpunkt på Dølehalleplassen i Tinn Austbygd. Det er opparbeidet fortau, torg med bussholdeplass og leskur.

Austbygde Utviklingslag har gjennom stor egeninnsats forbedret trafikksikkerhetssituasjonen i bygda betydelig. Dette har vært sikra gjennom godt påvirkningsarbeid overfor blant annet Telemark fylkeskommune, men også gjennom betydelig egeninnsats.

Om prisen

Trafikksikkerhetsprisen er et æresbevis som markerer en spesiell innsats for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet eller på fylkesbasis.

Den kan tildeles en person eller en gruppe mennesker som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerheten.

Det er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, som avgjør hvem som mottar prisen. Utvalget består av fylkespolitikere og medlemmer fra Utrykningspolitiet, Telemark politidistrikt, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

I fjor var det var det borettslaget Klyve 2 som mottok prisen, året før Borge skole i Porsgrunn.

17. mai Komite for 2016

IMG_2522

Medlemskontingent 2016

AU2016a

Medlemskontingenten er Utviklingslagets eneste inntektskilde – med unntak av mindre støttemidler fra lokale bedrifter.

Den brukes til gaver og tilskudd til ulike aktiviteter og har til formål å skape liv og trivsel for befolkningen i bygda. Aktiviteter for barn og ungdom er høyt prioritert.

I 2015 hadde vi 13 enkeltstående medlemmer og 62 familier.
I 2016 er det vårt mål å runde et samlet medlemstall på 100.

I 2015 ble medlemskontingenten blant annet brukt til flg:

Tilskudd til : Juleutsmykning, 17.mai-komiteen, Hundesøppelbokser ved Øyan
Underholdning i forb. med: Tour of Norway og Haustmarknaden
Premier o.lign. til: Mini-touren (Tour of Norway) godteposer til advent
Servering i forb. med: Haustmarknaden, dugnader (rydding i sentrum, hogst og slått)

Leie av Dølehalle til møter og arrangementer. Annonsekostnader i forbindelse med våre arrangementer. Eksempelvis skal det mer enn 50 familiemedlemskap til for bare å dekke våre annonsekostnader…..

Selv om Kommunen og flere bedrifter har sponset våre arrangementer, har utgiftene i 2015 vært større enn inntektene, så vi håper at ennå flere tegner medlemskap for 2016. 

Våre oppgaver og mål for øvrig:
Etter avslutning av prosjekt Bygde Kans i 2011, har det vært en utfordring å videreføre aktiviteter som medfører økonomiske kostnader. Her kan eksempelvis nevnes:

 • Utsmykking og lyssetting av Russ Bru – kostnad til vedlikehold
 • Øyan-området – oppsyn og vedlikehold er dugnadsbasert, men området er i stadig utvikling hvilket i tillegg til vedlikehold av sitteplasser m.m. kan medføre litt utgifter.
 • Vedlikehold og nyanskaffelse av flagg og bannere som pryder og kjennetegner Bygde Kans
 • Opprustning og vedlikehold av fotballbanen i Røysekattlia – et samlingssted for barn og ungdom. I 2016 starter arbeidet med å etablere en ballbinge og aktivitetsområde i tilknytning til fotballbanen.
 • Diverse tiltak for å gjøre Austbygde til et trivelig sted å bo.

I 2013/2014 har vi startet samarbeid med prosjekt Bygdemellom som jobber med ulike prosjekter som knytter bygdene sammen. Her kan blant annet nevnes gang- og sykkelsti mellom Austbygde og Atrå – og bru som knytter Båthavna sammen med Øyanområdet. Vi jobber også med aktivt nærmiljø som læringsarena – f.eks. Øyanområdet og Sandven. I 2015 er det innvilget penger til skilting i Øyan og andre steder i Austbygde.

Austbygde Utviklingslag har som hovedmål for 2016:

 • Å jobbe med ulike prosjekter og strategier slik at alle områder i Austbygde knyttes sammen på en naturlig og fin måte.
 • Sikre at turområder og møteplasser blir utviklet og vedlikeholdt, slik at vi på denne måten skaper økt trivsel i Austbygde.
 • Fortsette utvikling og vedlikehold av Øyanområdet med blant annet skilting og info.
 • Oppstart med etablering av Ballbinge i tilknytning til Fotballbanen. Oppgradering av hele området som aktivitetsområde for barn og ungdom.

 Faste aktiviteter, dugnader og arrangementer:

 • Tour of Norway. Utviklingslaget skaper liv og røre i Austbygde og aktiviteter for barn.
 • En årlig begivenhet og folkefest 3. helg i september.
 • Nissemarsj og julegrøt. En ny og forhåpentlig fremtidig begivenhet adventslørdag.
 • Rydding fra Sentrum til Sandviken – og litt til…. Vårdugnad med sosialt samvær.
 • Hogst i Øyan. Vedlikehold og regulering av kulturlandskapet.
 • Slåtten i Øyan. Sikre videre biologisk mangfold, kombinert med læringsarena for skolebarn.

Vi oppfordrer alle som bor i Austbygde om å støtte opp om Utviklingslaget sitt arbeid så vi kan gjøre Austbygde til et trivelig sted å bo. Er du utflytter, er du også velkommen til å bli medlem.

Vi ønsker å gjøre bygde kans til et attraktivt sted å stoppe på gjennomreise og flytte til så vi kan øke befolkningstallet i Tinn.

Vi trenger både økonomisk støtte gjennom medlemskap – og gode hjelpere i forbindelse med dugnader og arrangementer.

Har du noe å bidra med, så ta gjerne kontakt. Ellers kan det hende vi ringer og spør om hjelp.

Ta gjerne kontakt med oss på austbygde.utviklingslag@gmail.com

Se også vår hjemmeside www.austbygde.no

og vår facebookside – austbygde.no

Vennlig hilsen

Austbygde Utviklingslag